Polityka RODO

1. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 2016, Nr 119) RODO – informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GOSDROB Family Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Chopina 6A, KRS:0000442112, NIP:7343517781, REGON: 122733917

2. Kontakt do administratora danych: iod@gosdrob.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych-gospodarczych, przeprowadzania analiz i statystyk handlowych, wymiany informacji rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących umów i porozumień, wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, marketingu bezpośredniego, obsługi reklamacji, weryfikacji wiarygodności płatniczej oraz archiwalnych.

W przypadku realizowania wiążących umów i porozumień, dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora,

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno–podatkowych w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. b) RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wypełnienie obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze.

Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych, prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, w tym w przypadku nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych-gospodarczych pomiędzy Panem/Panią a naszym przedsiębiorstwem, przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji rynkowych – podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

W celu realizacji procesu rekrutacji co w zakresie danych wskazanych w art. 22 Kodeksu pracy odbywa się na podstawie tego przepisu prawa (art.6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie danych niewskazanych w przepisach Kodeksu pracy, podstawą ich przetrawiania jest Państwa zgoda oraz w celu realizacji przyszłych rekrutacji- na podstawie Państwa zgody do przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach.

4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:

  • naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
  • innym przedsiębiorcom współpracującym z nami przy realizacji przedmiotu naszej działalności,
  • dostawcom usług zaopatrującym nasze przedsiębiorstwo w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające prowadzeni przez nas działalności gospodarczej oraz zarządzanie firmą (np. dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),
  • dostawcom usług prawnych,doradczych i księgowych.

5. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt. 3 celów:

  • w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu, dochodzeniu roszczeń itp. – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,
  • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat,
  • w celu prowadzonych rekrutacji Państwa dane pozyskane w celach wyszczególnionych w punkcie 3. przechowujemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż okres sześciu miesięcy od otrzymania dokumentów aplikacyjnych. W przypadku zgody na przetwarzania Państwa danych w przyszłych rekrutacjach, dane będą przechowywane przez okres 2 lat od otrzymania dokumentów aplikacyjnych,
  • w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat,
  • w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat,
  • po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte.

6. Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na nasze zlecenie dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

7. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celów, o których mowa powyżej.

Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz związanych z tym uprawnień można kierować do Inspektora Ochrony Danych osobowych na jego adres e-mail: iod@gosdrob.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt1.